Kết quả vòng chung kết
Nội dung 1: Ứng dụng nền tảng HCMGIS (HCMGIS Platforms)
STT Tên giải pháp, sản phẩm Tác giả, nhóm tác giả
1 Lưu giữ Sài Gòn Phan Trung Việt
2 Ứng dụng GIS vào kinh doanh Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An
Nội dung 2: Giải pháp, sản phẩm GIS sáng tạo 2018
STT Tên giải pháp, sản phẩm Tác giả, nhóm tác giả
1 Ứng dụng sản phẩm GIS để quản lý sự cố của mạng lưới cấp nước Nguyễn Văn Hiếu, Trần Văn Thiện - Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành
2 Thiết kế và xây dựng hệ thống đo, giám sát, mô phỏng cảnh báo, và phòng chống ngập cho TP.HCM Bùi Hữu Phú
3 Giải pháp thu thập và số hóa dữ liệu GIS di động (Mobile mapping system) Huỳnh Khắc Minh Khôi
Nghiêm Xuân Hoàng
Đặng Đình Huy